COMPANY


연혁

2000'

역삼투 엘레멘트의 기술과 대량 생산을 위해 Dow USA와 협약
6W/4W 자외선 살균기 필터 CE인증 획득

1999'

1997'

가정용 필터 생산 시작
필터 디자인 특허 획득
Omnipure와 합자회사 설립

1996'

Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856
Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C) | Fax : +82-43-536-5230
Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.
 


Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856

Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C)

Fax : +82-43-536-5230

Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.